Domů
 
 
 
 
Zpět do obchodu
 
 

Obchodní podmínky

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ing. Petr Vysloužil, se sídlem Krhanice 20, Krhanice, 257 42, identifikační číslo: 74319990, DIČ:CZ7409265765, dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.VinoVintage.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží . Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.4.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednávám “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • v hotovosti při dobírce u zvoleného dopravce v objednávce
 • platební kartou prostřednictvím služby ThePay
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet č. - 535103399/0800 vedený u banky Česká spořitelna

4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7mi dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Množství skladového zboží uvedené na www.vinovintage.cz je pouze informativního charakteru. Prodávající si vyhrazuje možnost objednávku nevykrýt v plném množství z důvodu nedostupnosti zboží. V případě, že již bylo zboží uhrazeno předem je prodávající povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající nedodanému množství a to bez zbytečných prodlev.

5.    Doprava zboží k zákazníkovi

5.1.    Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle v rozmezí 1–3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech po domluvě s kupujícím může být dodací lhůta delší.
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.


5.2.   Při odběru zboží v hodnotě nad 1500 Kč včetně DPH je doprava v rámci ČR zdarma. Při odběru zboží v hodnotě nižší než 1500 Kč včetně DPH je doprava účtována.

 

5.3.  Způsoby dopravy jsou stanoveny v objednávkovém formuláři a kupující si sám volí variantu dopravy z následujících možností:

 • Doprava VinoVintage (prodávající sám zvolí dopravce dle svých potřeb a možností)
 • přepravní služba Messenger
 • přepravní služba PPL
 • přepravní služba Toptrans
 • Osobní doprava VinoVintage (tuto dopravu lze objednat pouze pro region Praha, Benešov, Vlašim, Jesenice, Kamenice, Říčany. Termín dodání je vždy po osobní domluvě, svozové dny jsou 2 x týdně. V případě, že zákazník objedná tento typ dopravy a dodací adresa nepatří do regionu uvedeného v tomto odstavci, prodávající je oprávněn způsob dopravy změnit na "Doprava VinoVintage" a zákazníkovi tuto změnu pouze oznámí.
  1.  

 

6.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.2.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.3.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. Přechod vlastnictví

 

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

 

8. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté zákazníky v žádném případě neposkytujeme třetí straně, pokud to nesouvisí s účelem, ke kterým byly poskytnuty obchodu VinoVintage.cz (např. sdělení doručovací adresy a kontaktních údajů přepravci). Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu Vinovintage.cz. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
Uplatněním objednávky vyjadřujete souhlas k tomu, aby vámi uvedené údaje byly zpracovány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro další využití dodavatelem objednaného zboží a dopravců zboží.

 

9. Závěrečná ustanovení

 

9.1.  Objednáním zboží vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami.

 

9.2. Objednáním zboží zákazník potvrzuje, že je starší 18-ti let a je způsobilý nakupovat alkoholické nápoje. Kupující bere na vědomí, že je zakázáno prodávat alkohol osobám mladším 18 let. Za tímto účelem je pracovník spediční společnosti, která doručuje Zboží obsahující alkohol, oprávněn vyžádat si od Kupujícího k nahlédnutí doklad prokazující dovršení věku 18 let. V případě, že Zboží, které obsahuje alkohol, doručuje přímo Prodávající, má právo vyžádat si od Kupujícího k nahlédnutí doklad prokazující dovršení věku 18 let. V případě, že Kupující nepředloží na výzvu doklad prokazující dovršení věku 18 let, nebude mu předáno Zboží, které obsahuje alkohol.

 

9.4.  Všechny osobní údaje budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Používáním internetového obchodu firmy Ing.Petr Vysloužil VinoVintage.cz  souhlasíte s používáním informací o vás a vašich nákupech pro interní potřeby společnosti a nebudou předány třetí osobě.

 

9.5.  V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.


9.6.  Všechny spory, které mohou vzniknout, budou přednostně řešeny dohodou. Pokud bude dohoda neúčinná, bude pro řešení sporu požádán rozhodčí soud při České obchodní komoře.

9.7. Mimosoudní řešení sporů

     9.7.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy     je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120   00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs .       Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese      http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi    prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

     9.7.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem            Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:       http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle       Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.       května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení       (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení     spotřebitelských sporů on-line).

9.8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 

9.9  Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 25.3.2022 do odvolání či jejich změny. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Prodávající si dále vyhrazuje právo na změnu cen.

                              
 

Obchodní podmínky společnosti: Ing. Petr Vysloužil (www.vinovintage.cz), adresa provozovny Krhanice 20, 25742 Krhanice, identifikační číslo: 74319990, DIČ : CZ 7409265765. Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese vinovintage.cz. Adresa elektronické pošty info@vinovintage.cz.

 

Nahoru
 
 

Nastavení cookies

Abyste na našich stránkách rychle našli to, co hledáte, ušetřili spoustu klikání a nezobrazovaly se vám reklamy na věci, které vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle cookies vás na našich stránkách poznáme a zobrazíme vám je tak, aby všechno fungovalo správně a dle vašich preferencí. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

Nastavení